Hjälp att söka

Vanliga söksätt

Vet du inte var du ska börja? Ta en titt på museets highlights eller klicka på knappen vid fältet Klassifikation i ”Sök i samlingarna”, du får då upp ett klassificeringsträd där du kan välja olika föremålskategorier.

I fritext-fältet kan du skriva in valfria sökord. Om du vill göra en mer detaljerad sökning, så finns rullgardinsmenyer med sökbegrepp i de flesta sökfält. Du kan använda ett, eller en kombination av flera, fält för att göra en sökning.

I Mina favoriter samlar du föremål som intresserar dig. Urvalet ligger kvar under hela söksessionen, så att du kan samla favoriter från dina olika sökningar, men sparas inte när du lämnar sidan.

När du har gjort en sökning och fått ett resultat, så kan du välja att visa och sortera sökträffarna på olika sätt. Klicka på rubrikerna Sortera och Visa och välj från rullgardins-menyn.

Ett sökresultat kan också preciseras genom att du klickar på Filter och väljer Samling eller Tid från menyn.

Om du bara vill se föremål med bilder, så väljer du Ja i fältet Föremål med bild. Observera att det inte finns bilder på alla föremål i samlingarna.

Enkel sökning

På startsidan finns fältet Enkel sökning. Det är ett fritextfält där du kan skriva in ett ord eller en kombination av ord som du vill söka på, t ex rustning, Gustav Vasa. I sökfältet kan såväl enkla sökord (inklusive fraser) som komplexa söksträngar med sökkoder och operatorer som AND och OR (boolesk söklogik) användas.

Söktips

Skiftlägeskänslighet

Sökord och sökfraser är inte skiftlägeskänsliga. Det innebär att det inte spelar någon roll om du skriver med stora eller små bokstäver.

Sök fram alla poster

Använd ett ensamt jokertecken (*) utan några andra sökord för att söka fram alla poster i en viss modul. Observera att andra angivna sökkriterier ignoreras när du skriver en ensam asterisk i fältet Enkel sökning.

Enkla sökord och fraser

Den enklaste sökningen är baserad på enstaka ord som "porträtt" eller "blomma" (citattecknen är inte nödvändiga). Dessa enstaka ord kallas också enkla söktermer. En sökning kan innehålla en eller flera enkla söktermer. Söktermerna kan även kombineras med operatorer (AND/OR).

Om inga operatorer används så måste samtliga enkla söktermer återfinnas i en post för att den ska visas i sökresultatet.

Man kan även använda fraser i en sökning. En sökfras är en grupp ord som omges av citattecken, t.ex. "porträtt av en dam". Använd citattecken för att söka efter en exakt textfras. En post måste innehålla exakt motsvarande textfras för att visas i sökresultatet.

Fraser och enkla söktermer kan kombineras för att göra mer komplexa sökningar. Exempel: "Porträtt av en dam" blomma ros

I en sådan sökning måste både den exakta sökfrasen och samtliga enkla söktermer återfinnas i en post för att posten ska komma med i sökresultatet.

Jokertecken

Jokertecken används för att göra en sökning på del av ord. Ett jokertecken kan beteckna en eller flera bokstäver:

 • Jokertecken som betecknar flera bokstäver: "*" (används utan citattecken). Söker efter 0 eller flera bokstäver som ersättning för "*".
  Exempel: Sökning på "s*l" kommer att returnera "sal" och "sol" såväl som "sadel" och "sardell" i sökresultatet.
 • Jokertecken för att beteckna 1 skrivtecken: "?" (används utan citattecken). Söker efter exakt 1 tecken som ersättning för "?".
  Exempel: Sökningen Z?rich kommer att returnera "Zurich" och "Zürich" i sökresultatet.
 • Jokertecken kan inte användas i början av ett sökord (det är t.ex. inte möjligt att söka på *rich).
 • Jokertecken ignoreras i sökfraser (dvs. flera ord inom citattecknen).
  Exempel: "Porträtt av en d*" kommer att tolkas som "porträtt av en d".

Booleska sökoperatorer

Du kan göra mer avancerade sökningar genom att kombinera ord med de s k Booleska operatorerna AND, OR och NOT. På så vis kan du definiera vilka ord som måste vara med, vilka ord som inte får vara med och vilka ord som kan men inte måste vara med i sökresultatet.

Operator Förklaring Exempel
AND AND definierar att båda de angivna sökorden måste finnas med i resultatet. Operatorerna måste skrivas med versaler. Observera att man får samma resultat av att bara skriva t ex häst rustning eftersom detta är standardinställningen. Häst AND rustning
OR OR bestämmer att det ena eller det andra sökbegreppet måste finnas i sökträffen. Häst OR rustning
NOT NOT bestämmer att ordet efter NOT inte får finnas med i sökträffen. Häst NOT rustning

Sökord kan också kombineras med parenteser, till exempel (Gustav III NOT Gustav IV Adolf) AND (Häst OR Rustning). Sökresultatet kommer att visa poster som innehåller Gustav III men INTE Gustav IV Adolf OCH antingen häst ELLER rustning.

Gruppering

Gruppering av sökord kan användas för att styra operatorernas beteende (och därmed bilda underfrågor). Gruppering görs med hjälp av parenteser "( )".

Exempel:
(madonna OR maria) AND barn AND (weyden NOT cranach)

Exemplet söker fram all poster som innehåller antingen ordet "madonna" eller "maria" och som innehåller ordet "barn" samt innehåller ordet "weyden" men inte ordet "cranach".

Operatorer som inte står inom en parentes tillämpas i följande ordning:

 • NOT, !
 • AND, &&
 • OR, ||

Approximativa (ungefärliga) sökningar

Approximativa sökningar innebär att även ord med liknande stavning returneras i sökresultatet. Man gör en sådan sökning genom att placera tecknet "~" i slutet av en sökterm.

Exempel:
Båt~ kan ge sökresultat som "båt", "bot" och "bit".

Anmärkning: approximativa sökningar kan inte användas i sökfraser.

Proximitetsökningar (närhetssök)

En proximitetsökning innebär att du kan söka efter ord som finns inom ett visst avstånd från varandra. Avstånd betyder i detta fall det antal ord som förekommer mellan två specificerade söktermer i en text.

För att göra en proximitetsökning används tecknet tilde "~" (utan citattecken) i slutet av en sökfras. Det högsta antal ord som får förekomma mellan söktermerna definieras genom att man sätter en siffra efter tilde-tecknet.

Exempel:
Vill du söka efter orden "maria" och "barn" inom 5 ords avstånd från varandra så skriver du: "maria barn"~5

Specialtecken

Accentuerade tecken behandlas som sina icke accentuerade motsvarigheter. (Undantag: Fält med sökbara rullgardinslistor.)

Exempel:
à = a, ê = e, ü = u etcetera.
Tyskans skarpa s (ß) behandlas som "ss".

Sökning i specifika databasfält

Utöver den enkla fritextsökningen så kan du även söka efter värde i specifika fält i databasen. Du kan fylla i sökkriterier i ett eller flera av fälten. Du kan också kombinera sökning i dessa fält med Enkel sökning.

Specifika fält i "Sök i samlingarna"

Fritext

I fritextfältet kan du skriva ett eller flera valfria sökord. Mer avancerade tips för fritextsökning visas längst ner på den här sidan.

Samling

Här väljer du om du vill söka i alla tre museers samlingar eller i en specifik museisamling. Välj från rullgardinsmenyn till höger.

Klassifikation

Klicka på knappen med tre punkter, då kommer det upp en lista med föremålskategorier, t ex Dräkt och Vapen. När du klickar på en kategori öppnas dess underkategorier, t ex Barnkläder eller Blankvapen. Samma sak sker en tredje gång när du klickar på en av underkategorierna. Du kan välja att göra din sökning utifrån första, andra eller tredje nivån av föremålskategorier. Du kan alltså söka fram alla vapen, bara blankvapen eller begränsa sökningen till bara dolkar och knivar. Klassifikation är ett bra verktyg om du vill få överblick över samlingarna, eller inte riktigt vet vad du letar efter.

Nyckelord

Om du vet att du letar efter en viss sorts föremål är det kanske lättare att använda nyckelordsfältet. Här skriver du in ordet direkt i sökfältet.

Namn

Det går också att söka på personer som har anknytning till föremålen. De kan vara ägare, säljare, köpare, användare och så vidare. Börja skriva det namn du söker i fältet, så får du upp en lista med namn att välja ifrån.

Datering

Om du är intresserad av en särskild tidsperiod, så kan du skriva in årtal i år till och år från. Sökresultatet kommer att innehålla alla föremål som tillverkats inom det angivna tidsspannet. Det går också att söka på ett exakt årtal i fältet år.

Material

I rullgardinsmenyn visas alla material som finns i samlingarna t ex silver, elfenben eller silke. Börja skriva det material som du är intresserad av, så hittar du det i listan om det finns.

Teknik

Här hittar du de tekniker som har använts för att tillverka föremålen, till exempel Svarvat, Vävt, Ciselerat. Välj ur rullgardinsmenyn genom att skriva början på det ord du söker.

Inventarienummer

Om du söker ett specifikt föremål och vet inventarienumret, så skriver du det här.

Föremålsgrupp (Hallwylska museet)

Föremålsgrupp är ett sökfält som bara omfattar Hallwylska museets samlingar. Dessa grupperades redan från museets grundande i föremålskategorier som liknar, men inte överensstämmer med, kategorierna under Klassifikation. Det finns 66 föremålsgrupper och du hittar dem i rullgardinsmenyn till höger i fältet.

Föremål med bild

Välj ja i rullgardinsmenyn om du bara vill se föremål som har en bild. Välj nej om det inte spelar någon roll.

Specifika fält i "Sök på namn"

Fritext

I fritextfältet kan du skriva ett eller flera valfria sökord, t ex ett namn, ett yrke och/eller ett årtal. Mer avancerade tips för fritextsökning visas längst ner på den här sidan.

Namn

Börja skriva namnet på den person du söker direkt i fältet, eller klicka på rullgardinsmenyn och välj därifrån. Om du klickar på rullgardinsmenyn först och börjar skriva ett namn sen, så flyttas du till automatiskt i listan till rätt bokstav.

Yrke

Fältet Yrke fungerar likadant som fältet Namn.

Datering

Om du är intresserad av en särskild tidsperiod, så kan du skriva in årtal i år till och år från. Sökresultatet kommer att visa alla personer med levnadstid inom det angivna tidsspannet. Det går också att söka på ett exakt årtal i fältet år.

Familj

I fältet familj hittar du adliga ätter och andra familjer. Fältet fungerar likadant som fältet Namn.

Fälttyper

Vanliga textfält (för fri textinmatning)

I dessa fält fungerar sökningen på samma sätt som i Enkel sökning, förutom att sökningen endast görs i ett bestämt fält i databasen. Du skriver alltså in ett eller flera sökord direkt i fältet.

Fält med sökbara rullgardinslistor

I dessa fält ska du välja en sökterm ur en lista. Sök i listan genom att skriva de första bokstäverna av sökordet direkt i fältet. Välj sedan en sökterm ur listan som visas. Du kan även öppna hela listan genom att klicka på pilen som finns i fältets högerkant. Det är inte möjligt att välja mer än en term ut listan.

Intervallfält

Dessa fält möjliggör sökning inom ett visst intervall (oftast datum eller numeriska värden). Ange en nedre gräns i "från"-fältet och en övre gräns i "till"-fältet.
Om ingen nedre gräns anges, returneras alla värden upp till den övre gränsen i sökresultatet.
Om ingen övre gräns anges, så returneras alla värden från den nedre gränsen och uppåt.

Thesaurusfält:

I dessa fält ska du välja en sökterm ur en lista. I fält med stora thesaurusar är det lättast att hitta fram till rätt sökterm genom att öppna själva tesaurusen. Detta gör du genom att klicka på knappen med tre prickar som finns till höger om fältet. Då öppnas ett nytt fönster där du kan navigera i thesaurusen. Klicka på plus-symbolen framför de gula mapparna för att expandera trädstrukturen. Välj sökterm genom att markera den term du vill välja och sedan klicka på OK (man kan även dubbelklicka på söktermen).

Det är också möjligt att söka i thesaurusen genom att skriva de första bokstäverna av sökordet direkt i fältet. Välj sedan en sökterm ur listan som visas. Du kan också öppna listan genom att klicka på pilen som finns i fältets högerkant. Anm: Det är inte möjligt att välja mer än en term ur thesaurusen.

Ja/Nej-fält

Genom att ange "Ja" eller "Nej" (väljs ur rullgardinslista) kan du styra dina sökningar så att endast poster som innehåller ett värde i ett speciellt fält (dvs. inte är tomt) kommer med i sökresultatet (om du valt Ja) eller endast poster som inte innehåller något värde (om du valt Nej). Om sökfältet lämnas tomt kommer poster både med och utan värde att returneras i sökresultatet.

Kombinerade sökningar

Du kan kombinera Enkel sökning med sökning i de specifika databasfälten. Du kan fylla i sökkriterier i ett eller flera av de specifika databasfälten. Det sökresultat som returneras kommer att motsvara alla de sökkriterier du angett, oavsett om du skrivit dem i Enkel sökning eller i något av de andra fälten.